Žiadosti do materskej školy budeme prijímať na mailovej adrese skolka@msstonozka.sk, poštou, alebo […]

MILÍ RODIČIAprevádzka materskej školy je prerušená do odvolania. Prosíme rodičov, aby zatiaľ […]

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/?fbclid=IwAR1VZvGKCkRrLKBmo2_rJXK6Coz5O_-NNMKv1jdi0T_wEJkxTp5qeSM8vEE https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne Materiály na stiahnutie Pro Solution https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

Zápis detí do MŠ

Žiadosti do materskej školy budeme prijímať na mailovej adrese skolka@msstonozka.sk, poštou, alebo vložením do poštovej schránky na adrese MŠ Pri Šajbách 22A, 831 06 Bratislava. Prihlášku si môžete stiahnuť v záložke dokumenty, alebo vypísať online kliknutím na odkaz.

Pri podaní žiadosti sa momentálne nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťa.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí do MŠ

MILÍ RODIČIA
prevádzka materskej školy je prerušená do odvolania.

Prosíme rodičov, aby zatiaľ pozastavili svoje platby. Preplatky budeme riešiť po obnovení prevádzky.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Aktivity pre deti

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/?fbclid=IwAR1VZvGKCkRrLKBmo2_rJXK6Coz5O_-NNMKv1jdi0T_wEJkxTp5qeSM8vEE

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

Materiály na stiahnutie Pro Solution

https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Aktivity pre deti
Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Vážení rodičia,
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu   COVID – 19 vydal
hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva
tieto rozhodnutia – verejné vyhlášky:

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí


Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Dôležitý oznam

Milí rodičia,

od zajtra 10.3. do 16.3. vrátane
bude preventívne prerušená prevádzka materskej školy

kliknúť – (v zmysle nariadenia MČ Bratislava Rača- zriaďovateľa MŠ)

Zároveň žiadame  rodičov o  bezodkladnú  informáciu prostredníctvom emailovej adresy skolka@msstonozka.sk o prepuknutí ochorenia COVID-19 u   vašich detí a ostatných rodinných príslušníkov. Ďakujeme.

OZNAM

V súvislosti so šírením koronavírusu a v zmysle Usmernenia Ministerstva
školstva… žiadame rodičov:
1. Aby neprivádzali do MŠ deti s príznakmi respiračného ochorenia,
2. V prípade, že sa rodičia, deti, alebo rodinní príslušníci vrátili z oblastí, kde
sa potvrdil výskyt koronavírusu, zostali deti doma v najbližších 14 dňoch
od návratu a rodičia im kontrolovali zdravotný stav,
3. Aby si deti pred vstupom do triedy umyli ruky mydlom najmenej 20
sekúnd pod tečúcou vodou,
4. Naučili svoje deti, aby si pri kašlaní zakryli ústa a nos jednorazovou
vreckovkou a následne ju zahodili do koša.

Kontakt: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v BA – 0917 426 075

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dôležitý oznam
Informácie k prijímaniu detí do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2020/2021, si môžu  stiahnuť na www.msstonozka.sk v časti dokumenty, alebo vyzdvihnúť osobne v materskej škole  v pracovných dňoch od 6,30 hod – do 16,30 hod.

Priebeh zápisu:
Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu.
Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci materskej školy.
Termín odovzdávania žiadostí: od 4.mája do 6. mája 2020 osobne v materskej škole  v pracovných dňoch od 7,00 hod – do 16,00 hod.
Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti  s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 
Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
Deti, ktoré dovŕšili tri roky

V prípade voľného miesta všetky ostatné deti

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Informácie k prijímaniu detí do MŠ