Poplatky

Poplatky za školné SK22 0200 0000 0016 3561 0253 žiadame platiť polročne tj.:

1 polrok (9-12 mesiac) x 23,40 Eur = 93,60 Eur.
2 polrok (1-6 mesiac) x 23,40 Eur = 140,40 Eur.

Poplatky za fond do RZ  SK85 0900 0000 0001 7516 2140 žiadame platiť polročne tj.:

1 polrok (9-12 mesiac) x 6 Eur = 24 Eur.
2 polrok (1-6 mesiac) x 6 Eur = 36 Eur.

Predškoláci – neplatia školné, platia iba fond nasledovne:

1 polrok (9-12 mesiac) x 12 Eur = 48 Eur.
2 polrok (1-6 mesiac) x 12 Eur = 72 Eur.

Úhrada poplatkov v materskej škole § 28 školského zákona, VZN č.5/2017 zo 04.júla 2017

OZNÁMENIE

Riaditeľka Materskej školy Pri Šajbách 22A v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača č. 5/2017,  ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača  č.1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Rača, oznamuje:

1. ŠKOLNÉ – Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je 23,40€ a uhrádza sa vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, VÚB č. účtu: SK22 0200 0000 0016 3561 0253.

Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 25% sumy životného minima podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia č. 196/2018 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 1. júla 2018 o úprave súm životného minima.

Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
  6. v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

2. STRAVNÉ – Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa: za desiatu 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant 0,26 €, spolu za potraviny: 1,34€/deň a príspevok na režijné náklady sumou 6,00€/mesiac. Spolu: 20 dní x1,34 +6,00 = 32,80 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, VÚB č. účtu: SK85 0200 0000 0016 3565 6358 najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade stravovania v prvom mesiaci do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú zverejnené na jeho internetovej stránke. Materská škola má 5.pásmo.

3. FOND – po odsúhlasení na plenárnej schôdzi rodičovského združenia sme ponechali výšku príspevku do fondu rodičov 6€ mesačne pre deti do 5 rokov a 12€ mesačne pre predškolákov. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne na číslo účtu
SK85 0900 0000 0001 7516 2140

 Toto oznámenie nadobúda účinnosť od 01.09.2018. 

Bc. Zuzana Burgerová

Comments are closed.