Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský […]

2%

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy Prosíme Vás, darujte aj tento […]

Milí rodičia, počas vianočných sviatkovbude prevádzka našej materskej školy prerušená od 23.12.2023 do 5.1.2024 vrátane. Vidíme sa opäť 8.1.2024. Prajeme […]

VIANOČNÉ SVIATKY


MILÍ RODIČIA

počas vianočných sviatkov bude prevádzka materskej školy prerušená
od 20.12.2021 do 7.1.2022.

Nástup do materskej školy bude v pondelok 10.1.2022.

PRAJEME VÁM KRÁSNY ADVENTNÝ ČAS PLNÝ ZDRAVIA, LÁSKY A POKOJA

KOLEKTÍV MŠ

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na VIANOČNÉ SVIATKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY

z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie a novovzniknutých skutočností (následné odstavenie tepla a teplej vody) Vám oznamujem, že 14.10.2021 –  ŠTVRTOK bude prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:30

 • Deti prichádzajú od 6:30 do 8:00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú zákonní zástupcovia s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 najneskôr 16:25 aby sa o 16:30 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Pri vstupe je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby.
 • Pri prvom nástupe 2.9.2021 zákonný zástupca odovzdá „ Vyhlásenie o bezprízankovosti“ , ktoré musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Učiteľka pri vstupe do triedy vykoná ranný filter a dieťa prejde do umyvárky, kde si poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dverúška.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové utierky.
 • Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia mať rúško alebo respirátor.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov, prípadne podľa platného COVID automatu a aktuálnych nariadení.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje lekára a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dochádzka dieťa na obdobie karantény prerušená.

Materská škola sa riadi platným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Dotácia na stravu – dôležitá informácia!!

S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava – Rača.

ide o nasledovné potvrdenia:

Ďalšie informácie:
link : upsvr.gov.sk
príloha č.1: informácia pre žiadateľov
príloha č.2: čestné vyhlásenie


Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dotácia na stravu – dôležitá informácia!!

Milí rodičia,
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej MŠ si môžete prísť vyzdvihnúť vo štvrtok 10. a piatok 11.6. od 8:00-11:30
všetky inštrukcie sme poslali mailom.

Pre nedostatok miesta sa ani tento rok nepodarilo prijať všetky deti, ktoré spĺňali kritéria a do 31.8.2021 dovŕšia 3 roky. 
Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do našej materskej školy si môžete v materskej škole vyzdvihnúť v pondelok, 14.6.2021 od 10:00 do 15:00.
Inak budú rozhodnutia o neprijatí zasielané zákonným zástupcom doručenkou do vlastných rúk.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Zápis detí do MŠ

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.
Čitateľne vyplnené žiadosti potvrdené lekárom vložené do obálky, môžete vhodiť aj do poštovej schránky materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 3.mája do 7.mája 2021
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré musia pokračovať v plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádová materská škola (povinný trvalý pobyt) sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.  Materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa.

3.  Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí do 15. júna 2021.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí do MŠ

2%
Milí rodičia a priatelia našej školy.
I tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.
V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie za rok 2020 – Šajby

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich-našich detí v škôlke. 

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na