mar

8

Zápis detí do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2022/2023, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:  
od 09. mája do 11. mája 2022
V tomto termíne bude možné podať žiadosť aj elektronicky na našej stránke.

Pripomíname však, že je potrebné elektronickú žiadosť priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami a s originálom potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ,
  2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

  1.     deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo MÚ MČ Bratislava Rača,
  2.      deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
  3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
  4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
  5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
  6. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
  7. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2022.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí do MŠ

Comments are closed.