Poplatky

Poplatky na šk. rok 2022/2023 platné od 1.1.2023

Úhrada poplatkov v materskej škole § 28 školského zákona,VZN č.9/2022, ktorým sa upravuje VZN č.5/2021 

OZNÁMENIE

Riaditeľka Materskej školy Pri Šajbách 22A v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača č.5/2021    o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Rača oznamuje:

1. ŠKOLNÉ – Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je 57,-€ a uhrádza sa vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, VÚB č. účtu: SK22 0200 0000 0016 3561 0253.

Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
  6. v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

2. STRAVNÉ – Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa: za desiatu 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €, spolu za potraviny: 2,10€/deň a príspevok na režijné náklady sumou 14,00€/mesiac. Spolu: 20 dní x2,10 +14,00 = 56€
Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, VÚB č. účtu: SK85 0200 0000 0016 3565 6358 najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade stravovania v prvom mesiaci do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú zverejnené na jeho internetovej stránke. Materská škola má 3.pásmo.

Toto oznámenie nadobúda účinnosť od 01.01.2023.

Bc. Zuzana Burgerová
riaditeľka MŠ

 

V prípade, že nebude platba na účte MŠ a ZŠS do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po dvoch ústnych upozorneniach nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému  súdu  návrh na platobný príkaz.

 

Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Pri Šajbách 22A v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa na účet do Slovenskej sporiteľne: 

3. FOND – po odsúhlasení na plenárnej schôdzi rodičovského združenia 8.9.2021 sme ponechali výšku príspevku do fondu rodičov 8€ mesačne pre deti do 5 rokov a 16€ mesačne pre predškolákov. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne na číslo účtu
SK85 0900 0000 0001 7516 2140

  

 

Comments are closed.