mar

5

Zápis detí na šk. rok 2024/2025

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 13.mája do 14.mája 2024
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy:  § 59 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ (ulice, ktoré patria našej MŠ) a k 31.8. daného roku dosiahnu 5 rokov,
  2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

  1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
  2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
  3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
  4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
  5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
  6. Deti, ktoré nie sú prijaté v inej materskej škole mestskej časti Bratislava-Rača
  7. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
  8. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí na šk. rok 2024/2025

Comments are closed.