Milí rodičia, oznamujeme, že počas mesiacov júl – august bude MŠ otvorená […]

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský […]

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, prosíme Vás, darujte aj tento […]

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA

Milí rodičia,
oznamujeme, že počas mesiacov júl – august bude MŠ otvorená v čase
od 6,30 – 16,15 a prevádzka MŠ počas leta bude nasledovná:

Od 3.7. do 28.7. bude naša MŠ ZATVORENÁ náhradná MŠ
bude ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského (Hubeného)

Od 31.7. do 23.8.(streda) bude naša MŠ OTVORENÁ ako NÁHRADNÁ MŠ

Od 24.8. do 31.8. budú ZATVORENÉ všetky MŠ v Rači

Školné počas letných mesiacov je 85€ na mesiac (VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2021)

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA
Zápis detí na šk. rok 2023/2024

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2023/2024, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 15.mája do 17.mája 2023
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ (ulice, ktoré patria našej MŠ) a k 31.8. daného roku dosiahnu 5 rokov,
  2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

  1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
  2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
  3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
  4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
  5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
  6. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
  7. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí na šk. rok 2023/2024

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy,

prosíme Vás, darujte aj tento rok 2% z Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.
V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť v záložke 2% alebo TU.

V mene detí Vám všetkým ďakujeme.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
NOVÉ POPLATKY platné od 1.1.2023

Vážení rodičia na základe VZN č. 9/2022 sa od 1.1.2023 menia poplatky na školné a stravné za dieťa nasledovne:

Školné: 57€ / mesačne do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu
SK22 0200 0000 0016 3561 0253 
Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 nedovŕšilo 5 rokov života

Strava: 56€ / mesačne do 25. predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu
SK85 0200 0000 0016 3565 6358

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na NOVÉ POPLATKY platné od 1.1.2023
Prevádzka počas vianočných sviatkov

Milí rodičia, 
počas vianočných sviatkov
bude prevádzka našej materskej školy prerušená 
od 23.12.2022 do 5.1.2023 vrátane. 
Vidíme sa opäť 9.1.2023.

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a všetko dobré do nového roka.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prevádzka počas vianočných sviatkov
Začiatok školského roka

Milí rodičia!
Dňa 5.9.2022 (pondelok) začína nový školský rok
prevádzka materskej školy bude 6:30 – 17:00.

Čo treba priniesť do MŠ :
kópiu kartičky poistenca(v prípade zmeny)
papučky
pyžamko
náhradné oblečenie
vyplnené tlačivo bezpríznakovosť

Všetky veci treba dieťaťu podpísať, aby nedošlo k zámene !!!

Nezabudnite si úsmev a dobrú náladu.
Teší sa na Vás celý kolektív MŠ 🙂

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Začiatok školského roka
PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZNIN 2022

Vážení rodičia ,

počas letných prázdnin bude naša materská škola otvorená
od 1.7.2022 ( piatok) do 22.7.2022
Prevádzka materskej školy bude od 6:30 do 16:15 pre prihlásené deti.

Od 25.7.2022 bude prevádza materskej školy prerušená. Náhradnou škôlkou je MŠ Gelnická – LEN pre prihlásené deti, ktoré majú uhradený poplatok „školné“ (predškoláci ho neplatia).
Prevádzka tejto MŠ je 25.7. – 29. 7. 2022 od 6,45 do 16,30 hod. V prípade odhlásenia dieťaťa je potrebné zavolať do 8,00 hod. – tel. č.: 02/ 44 88 75 95.

V auguste je náhradnou škôlkou MŠ Tbiliská – LEN pre prihlásené deti, ktoré majú uhradený poplatok „školné“ (predškoláci ho neplatia).
Prevádzka MŠ je 1.8. – 23. 8. 2022 od 6,30 do 16,15 hod. 
V prípade odhlásenia dieťaťa je potrebné zavolať do 8,00 hod. – tel. č.: 
02/44 88 76 60.

Prajeme Vám pekné leto, veľa zážitkov a oddychu.
Budeme sa na vás opäť tešiť 5.9.2022


Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZNIN 2022