MILÍ RODIČIApočas letných prázdnin bude naša materská škola otvorená od 1.7.2024 do […]

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský […]

2%

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy Prosíme Vás, darujte aj tento […]

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA

MILÍ RODIČIA
počas letných prázdnin bude naša materská škola otvorená
od 1.7.2024 do 19.7.2024
Prevádzka materskej školy bude od 6:30 do 16:15 pre prihlásené deti.

Od 22.7. do 21.8.(streda) bude naša MŠ ZATVORENÁ ako NÁHRADNÉlen pre prihlásené deti budú

Od 22.7.do 26.7. MŠ Tbiliská
od 29.7. do 21.8.MŠ Gelnická.

Od 22.8. do 31.8. budú ZATVORENÉ všetky MŠ v Rači

Školné počas letných mesiacov je 85€ na mesiac (VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2021)

Poplatok školné sa uhrádza podľa počtu prihlásených
týždňov na účet MŠ Pri Šajbách nasledovne:

1 Týždeň 21,25 €
2 Týždne 42,50 €
3 Týždne 63,75 €
4 Týždne 85,00 €
5 Týždňov 106,25 €

Prajeme Vám pekné leto, veľa zážitkov a oddychu.
Budeme sa na vás opäť tešiť 2.9.2024

 

 

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na PREVÁDZKA MŠ POČAS LETA
Zápis detí na šk. rok 2024/2025

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 13.mája do 14.mája 2024
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy:  § 59 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritéria prijímania detí do materskej školy:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti MŠ (ulice, ktoré patria našej MŠ) a k 31.8. daného roku dosiahnu 5 rokov,
  2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá prijímania detí do materskej školy:

  1.  deti, ktorých zákonný zástupca je zamestnancom školy alebo zriaďovateľa školy,
  2.  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – doložené potvrdením z príslušného ÚPSVa R,
  3. deti, ktorých súrodenec navštevuje materskú školu a do 31.8. dovŕšia 3 roky,
  4. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 4 roky,
  5. deti, ktoré dovŕšia do 31.8. 3 roky,
  6. Deti, ktoré nie sú prijaté v inej materskej škole mestskej časti Bratislava-Rača
  7. deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ,
  8. deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijímajú v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky. Zákonný zástupca je povinný predložiť riaditeľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od odborných lekárov – špecialistov a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí na šk. rok 2024/2025