mar

10

Zápis detí do MŠ

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.
Čitateľne vyplnené žiadosti potvrdené lekárom vložené do obálky, môžete vhodiť aj do poštovej schránky materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 3.mája do 7.mája 2021
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré musia pokračovať v plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádová materská škola (povinný trvalý pobyt) sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.  Materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa.

3.  Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí do 15. júna 2021.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí do MŠ

Comments are closed.