mar

5

Informácie k prijímaniu detí do MŠ

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2020/2021, si môžu  stiahnuť na www.msstonozka.sk v časti dokumenty, alebo vyzdvihnúť osobne v materskej škole  v pracovných dňoch od 6,30 hod – do 16,30 hod.

Priebeh zápisu:
Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu.
Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci materskej školy.
Termín odovzdávania žiadostí: od 4.mája do 6. mája 2020 osobne v materskej škole  v pracovných dňoch od 7,00 hod – do 16,00 hod.
Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti  s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 
Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
Deti, ktoré dovŕšili tri roky

V prípade voľného miesta všetky ostatné deti

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Informácie k prijímaniu detí do MŠ

Comments are closed.